Odsjek za dječiju hirurgiju

U okviru Odsjeka za dječiju hirurgiju obavljaju se sledeći poslovi: hospitalizacija djece od novorođenčadi do navršenih 18 godina, obavljanje specijalističkih pregleda, dijagnostičke procedure, previjalište, obavljanje manje složenih intervenicija (vađenje stranog tijela iz mekih tkiva), gipsaona i dr.